Ve čtvrtek 25. 10. proběhla na VŠTVS PALESTRA mezinárodní vědecká konference "Prožitek a zkušenost - edukační fenomén i pro 21. století".

O významu prožitku a zkušenosti hovořil již Platón, znovu se k jeho vlivu v pedagogické praxi vracíme výrazněji od poloviny 19. století. Jejich místo se v pedagogické praxi nemění, ba naopak, s ohledem na velké množství podnětů moderní doby jejich význam při učení všech generací významně vzrůstá.

Smyslem pořádané konference bylo nejen propojit odborníky různých oblastí a napomoci diskusi v dané oblasti, ale i zdůraznit smysl prožitku a zkušenosti při učení pro laickou veřejnost. Principiálně při edukaci nejde o "zábavu" jako takovou, která by byla cílem, ale o prožitek, který se stává prostředkem. Jde o to, aby učení probíhalo zábavnou, přirozenou formou, prostřednictvím praktické činnosti. Takto získané zkušenosti mají mnohem trvalejší charakter než nazpaměť naučené. Prožitek - příjemný prožitek - podporuje zapamatování si učeného. Jen tak může současná škola konkurovat vlivu moderních technologií.

Konference ale letos sledovala ještě jeden významný rozměr, a tím je bezpečnost při organizaci různých hromadných zájmových aktivit, právě ve smyslu, aby pozitivní prožitek účastníků zůstal pozitivním prožitkem.

V duchu zaměření konference byly v odpoledním čase připraveny praktické workshopy: "Motivace k dobrovolnictví na sportovních akcích", "Relaxační cvičení s balančními pomůckami jako prevence stresu pro učitele", "Pedagogická diagnostika v práci učitele" a "Zkušenosti ze stoletého trvání Československé republiky pro další rozvoj výchovy v přírodě v ČR". Účastníci se dle zájmu do workshopů rozdělili a v některých pracovali i přes původně plánovaný čas.

Prožitek a zkušenost - 

edukační fenomén i pro 21. století

25. 10. 2018

Jednodenní konference 

Sport a zážitková pedagogika
Prožitek a zkušenost - edukační fenomén i pro 21. století

Harmonogram konference


9:30 Zahájení konference - rektor Vysoké školy tělesné výchovy a sportu

PALESTRA - prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

Dopolední program - úvodní referáty - aula

(moderátor: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.)

9.45 - 10.10

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (FF UK)

"Formativní potenciál výchovy prožitkem a sociální pedagogika"

10.10 - 10.30

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. (VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o.)

"Zkušenosti ze seminářů o možnostech řešení syndromu vyhoření pro pedagogy v rámci jejich dalšího vzdělávání"

10.30 - 10.50

PhDr.Iva Klimešová, Ph.D., Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D.,

Mgr. Jana Hoffmannová (FTK Olomouc)

"Perspektiva svobodně zvolené hry dítěte ve školním prostředí"

10.50 - 11.10

Mgr. Radka Mlynárová (Jazyková škola Mortimer)

"Prožitek v rámci cizojazyčné výuky"

11.10 - 11.30

Diskuse, coffee break

11. 30 - 11.45

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. (VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o., MUNI Brno)

"Bezpečnost při hromadných zájmových aktivitách jako zdroj pozitivního prožitku"

11.45 - 12.05

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. (VŠTVS PALESTRA, spol. s r.o.)

"Hodnocení úrovně rovnováhy u seniorů"

12.05 - 12.25

Mgr.Jana Kočerová (Teologická fakulta Jihočeské univerzity v ČB)

"Využití geocachingu v procesu zkušenostního učení"

12.25 - 12.40

Mgr. Vlastimil Jura

" Využití živých zvířat v zážitkové pedagogice"

12.40 - 13.00

Mgr. Hana Bubníková

"Koučink v poradenství"

13.00 - 14.00

Diskuse, polední pauza - oběd - raut, prostor pro novináře


Odpolední program - workshopy a semináře - učebny dle rozpisu

14.00 - 17.00 Workshopy a semináře

Workshop A - učebna č. 1.A

"Motivace k dobrovolnictví na sportovních akcích a benefity pro dobrovolníky"

Vede Mgr. Tomáš Mirovský

Kapacita: 100 účastníků

Workshop B - tělocvična

"Relaxační cvičení s balančními pomůckami jako prevence stresu pro učitele"

Vede Mgr. Nechlebová

Workshop je připraven pro 2 skupiny osob

Kapacita: skupina 14.00 - 15.30 - 12 účastníků

skupina 15.30 - 17.00 - 12 účastníků

Workshop C - učebna č. 11. A

"Pedagogická diagnostika v práci učitele"

Vede doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

Kapacita: 20 účastníků

Seminář - učebna bude upřesněna

"Zkušenosti ze stoletého trvání Československé republiky pro další rozvoj výchovy v přírodě v ČR"

Vede doc. PhDr.Jan Neuman, CSc.

Kapacita: 40 účastníků

17.00 Ukončení konference - závěrečné slovo garantů konference

Obsah workshopů

"Motivace k dobrovolnictví na sportovních akcích a benefity pro dobrovolníky"

Organizace velkých sportovních akcí potřebují velké množství dobrovolníků. Benefity pro dobrovolníky hrají velkou roli nejen v komunikaci s dobrovolníky při jejich náboru, ale i v průběhu celé akce. A nemusí se jednat vždy jen o materiální benefity.

 • Nastavení benefitů pro dobrovolníky
 • Propojení dobrovolníků s vlastní akcí
 • Dlouhodobá spolupráce s dobrovolníky, motivace k účasti na pravidelně se opakujících akcích
 • Získávání dobrovolníků k dlouhodobé spolupráci, motivace k celoroční činnosti

"Relaxační cvičení s balančními pomůckami jako prevence stresu pro učitele"

Cvičení pozitivně ovlivňuje nejen fyzickou, ale i emocionální rovinu, proto cvičební sestava s využitím balančních pomůcek je vhodná jako kompenzace vertebrogenních bolestí ale také jako důležitá prevence vzniku stresu u všech skupin učitelů.

 • Seznámení s balančními pomůckami
 • Efekt cvičení na prevenci bolestí zad a aktivaci hlubokého stabilizačního systému
 • Cvičební sestavy s využitím balančních pomůcek
 • Relaxační cvičení, různé druhy relaxačních cvičení

S sebou na workshop - vhodné oblečení na cvičení, ručník.

"Pedagogická diagnostika v práci učitele"

Pedagogická diagnostika je základem efektivní práce pedagoga a důležitým zdrojem informací nejen pro další pedagogy a odborníky, ale i pro rodiče samotné. Důležitým zdrojem pedagogické diagnostiky je přirozené pozorování, analýza chyb a hodnocení dítěte.

 • Fáze, varovné signály v diagnostice učitele
 • Metody pedagogické diagnostiky a možnosti jejich využití v různých pedagogických situacích, praktické užití v modelových situacích
 • Zpracování dat, stanovení pedagogické diagnózy, pedagogická prognóza, začlenění výsledků pedagogické diagnostiky do podpůrných opatření a plánu pedagogické podpory, případně do individuálního přístupu k žákovi, evaluace procesu
 • Práce s chybou, práce s hodnocením.

"Zkušenosti ze stoletého trvání Československé republiky pro další rozvoj výchovy v přírodě v ČR"

Výchova v přírodě je chápána v ČR velmi různorodě, stejně jako využívání prožitku a zkušenosti. Výchova v přírodě dostává i u nás jiný rozměr - mnoho lidí si začíná uvědomovat důležitost přírodního prostředí a význam aktivit v přírodě.

Historie pobytu a pohybu v přírodě v ČR od roku 1918 - náměty na diskusní příspěvky:

 • Přínosy organizací (Sokol, KČT, Skauting, Liga lesní moudrosti, YMCA aj.)
 • Podněty z koncepcí a teorií např. Eubiotika, alternativní školy, koncepce rekreace obyvatelstva, J. Foglar aj.
 • Teorie a praxe mládežnických organizací v období 1948 - 1989 (výuka ve školách, letní a zimní tábory mládeže, Pionýr, ČSM - SSM, ROH, Svazarm aj.)
 • Přínosy vysokých škol ITVS, KTV na fakultách, programy pro střední, základní a mateřské školy
 • Změny a nové přístupy v rozvoji pohybu a pobytu v přírodě po roce 1989
 • Současná koncepce výchovy v přírodě - možné reakce na trendy např. nemoci z nedostatku kontaktů dětí s přírodou, ovlivňování zdravého vývoje dětí, posilování vztahů k přírodnímu prostředí, podněcování tendencí udržitelného rozvoje aj.

Výstup z konference

Výstupem konference a semináře bude vědecká kolektivní monografie "Přínosy a možnosti využití učení a výchovy v přírodě a prožitkem v aktuálním edukačním kontextu, i v historických souvislostech", která bude věnována přínosům a možnostem využití učení a výchovy v přírodě a prožitkem jak v aktuálním edukačním kontextu, tak v historických souvislostech.

Konference je pořádána ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou, o.p.s. v Praze

Konference je pořádána za laskavé podpory společnosti Pražská energetika, a.s.

Důležité termíny

Přihlášky do posterové sekce - do 31. 8. 2018

Přihlášky k aktivnímu vystoupení - do 15. 9. 2018

Odevzdání příspěvku - do 30. 9. 2018

Přihlášky k účasti ve workshopech/seminářích - do 30. 9. 2018

Přihlášky k pasivní účasti - do 24. 10. 2018

Pokyny pro autory

Výstupem konference a semináře bude vědecká kolektivní monografie "Přínosy a možnosti využití učení a výchovy v přírodě a prožitkem v aktuálním edukačním kontextu, i v historických souvislostech", která bude věnována přínosům a možnostem využití učení a výchovy v přírodě a prožitkem jak v aktuálním edukačním kontextu, tak v historických souvislostech. Monografie bude rozdělená do dvou základních částí - první část bude věnována teoretickým konceptům a východiskům tohoto způsobu edukace, druhá pak bude sledovat analýzu praktických zkušeností z realizace projektů takto edukačně zaměřených/návrhy edukačních projektů.

Takto postavený odborný text má velmi vysoký odborný potenciál, neboť oslovuje jak úzce specializovanou část odborné veřejnosti, tak odborníky s pedagogickým či pedagogicko-psychologických zaměřením, studenty, rovněž však i zájemce z řad laické veřejnosti.

Odborná monografie je recenzovaná minimálně dvěma nezávislými recenzenty. Publikace má přiděleno ISBN a po vydání je nabídnuta veřejným a školním knihovnám.

Pokyny pro autory najdete ZDE

Potvrzení řečníci

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., 

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., 

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc., 

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., 

PhDr. Iva Klimešová, 

Ph.D, Mgr. Julie Wittmanová, Ph.D., 

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., 

Mgr. Radka Mlynárová, 

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS

Zaměření konference

V českých zemích a později i v Československé republice nacházíme mnoho inspirací pro tvořivou výchovu, učení prostřednictvím prožitku i pro rekreaci odehrávající se v přírodním prostředí. Na toto téma byla napsána řada článků a studií, které teoreticky pojednávají o jednotlivých organizacích či školách, ale dosud neexistuje souhrnná publikace, která by charakterizovala obsah a metody takto orientované práce. Často se používá současná terminologie bez hlubšího vysvětlení soudobých přístupů.

V knihovnách najdeme dosti informací o alternativních školách či pedagogických přístupech založených na využití prožitku/zážitku v edukačním procesu i o hnutích a organizacích, které ve svém programu využívaly různé formy cvičení a pobytu v přírodě.

Nedávno jsme oslavili 130 výročí trvání Klubu českých turistů a připomněli si české pojetí turistiky. Tento fenomén je velmi vhodným prostředkem k prožitkové výchově současné dětské populace i dospívajících. Rovněž si připomínáme přínos Sokola, který rozvinul po založení ČSR originální přístup ke cvičení a pobytu v přírodě.

Máme dlouhou tradici skautingu a jsme jedna z mála zemí, kde se také udržuje tradice E.T. Setona. Zajímavé aktivity se rozvinuly v trampingu i křesťanských organizacích YMCA a YWCA. Celé generace ovlivnily knihy i programy J. Foglara. Poněkud jsme zapomněli na nadšeného učitele a propagátora zdravého životního stylu E. Štorcha. Pozapomněli jsme i na zajímavé náměty k rozvoji předválečné rekreace. Mnohá jména i směry ještě čekají na svoje zveřejnění.

Plně jsme dosud neposoudili nové trendy, které se prosazovaly po změně režimu v roce 1948. Přes zákazy tradičních organizací se v činnosti škol i dalších institucí nenápadně prosazovaly prvky, které byly součástí programu skautingu, woodcraftu či trampingu.

Ve školách se podporovala tělesná výchova, v roce 1953 byla založena první tělovýchovná škola ITVS, byly založeny Katedry tělesné výchovy na všech vysokých školách. Mocnou podporu měly dětské a mládežnické organizace, vyčleňovaly se zajímavé přírodní prostory pro jejich programy. Byly podporovány dětské letní i zimní tábory, v mnohých se rozvinuly originální programové prvky. Obnovily se tábornické školy a vznikla také Prázdninová škola Lipnice, která obohatila mládežnické hnutí svými originálními programy.

K výrazným změnám došlo po roce 1989, obnovily se zakázané tradiční organizace. Mocným koordinátorem se stala Rada mládeže. Omezila se podpora výchovně výcvikových kurzů a táborů ve školách. Více se prosazuje komercionalizace. Ve větší míře se uplatňují zahraniční vlivy, často se pod anglicky znějícím názvem objevují dávno známé činnosti. Podstatně se rozšířila informovanost a zvýšily se možnosti zahraniční spolupráce.

Zkušenosti, které jsme získali v průběhu mnoha let, by mohly být zdrojem inspirace i poučení pro další zvyšování kvality života v ČR i v dalších zemích EU. Vyžaduje to důkladné doplnění bibliografických zdrojů, nové hledání souvislostí v programové náplni a metodách práce i kritické diskuse odborníků z různých vědních oborů. 

Vědecký výbor konference

Předseda vědeckého výboru:

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Praha

Členové vědeckého výboru:

prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. - Ústav humanitních studií pro lékařství. 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. - Filozofická fakulta Univerzita Pardubice

prof. PaedDr. Gabriel Švejda, Ph.D. - Filmová akademie Miroslava Ondříčka, Písek

prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. - České vysoké učení technické - Masarykův ústav vyšších studií, Praha

doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc. - Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. PaedDr. Elena Bendíková, Ph.D. - Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. - Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

doc. PaedDr. Slavomír Laca, Ph.D. - Institut mezioborových studií, Brno

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. - České vysoké učení technické - Masarykův ústav vyšších studií, Praha

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. - Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Praha

doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Praha

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Praha

doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Praha

PhDr. Peter Rusnak, Ph.D. - Filozofická fakulta Trnavské univerzity, Trnava 

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS. - Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o., Praha

Mgr. Katarína Mária Vadíková, Ph.D. - Filozofická fakulta Trnavské univerzity, Trnava

Registrace účastníků

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

Místo konání

areál VŠTVS PALESTRA

Konference se uskuteční prostorách Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Slovačíkova 400/1, Praha 9-Kbely

Partner konference

Ubytování

bude doplněno

Doprava a parkování

MHD

Z centra - metrem C do stanice Letňany - dále autobusem 302, 375, 376 nebo 378 na zastávku Kbely (celkem cca 30 minut)

Z Hlavního nádraží nebo Masarykova nádraží - vlakem do stanice Praha -Kbely (cca 20 minut)

Z nádraží Praha-Černý most - autobusem 202 na zastávku Kbely (cca 15 minut)

Ze stanice Palmovka - autobusem 185 nebo 302 (cca 20 minut)

Z Brandýsa nad Labem - autobusem 375 (cca 25 minut)

Organizační výbor


Mgr. Kamila Bulířová

Alena Malcová 

Mgr. Tomáš Mirovský, DiS.

Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.