SPORT A ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA

"Sport a zážitková pedagogika 2016"

Konference se uskutečnila ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 9 do 17 hodin v prostorách Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, v Praze - Hostavicích

Workshopy 18. - 19. 10.

Workshopy 18. 10. 2016

Workshop o současných poznatcích k podpoře zdraví v Evropském regionu, o Evropské zdravotní ekonomice, vlivu výživy na zdraví dětí, edukaci ve výživě.

"Zdravé společenství" - projekt speciálních olympiád"

Workshopy 19. 10. 2016

První pomoc při sportovních úrazech

Sebeobrana - základní postupy při sebeobraně

Tisková zpráva po skončení konference

Ve dnech 18. - 20. 10. 2016 pořádala Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA mezinárodní vědeckou konferenci, tematicky věnovanou oblasti zážitkové pedagogiky.

Iniciátorkou založení tradice konferenčních jednání se zaměřením na zážitkovou pedagogiku je Markéta Švamberk Šauerová (takto orientovaná konference se prvně konala v roce 2013) a vychází z teorií činnostního a zkušenostního učení i její vlastní pedagogické praxe, v níž si jednoznačně ověřila, že zážitek a zkušenost tvoří nedílnou součást každého edukačního procesu, jsou inspirací, nástrojem, skrze který si osvojované pamatujeme lépe a trvaleji, lze jej využít v jakékoliv edukační situaci u jakýchkoli cílových skupin.

Takto zaměřená konference je součástí vědecko-výzkumného rozvoje vysoké školy, mimo takto orientovaná odborná setkání se pravidelně konají i konference věnované oblasti Wellness (ty patří historicky mezi první konference na VŠTVS PALESTRA, 1. proběhla již v roce 2009). V letošním roce se podařilo připravit i další odbornou konferenci, která se konala téměř měsíc po konferenci k zážitkové pedagogice, a to 24. 11. 2016 ve spolupráci s ČVUT Praha (konference https://www.palestra-conference.cz/nove-trendy- v-planovani- ploch-a- zarizeni-pro- sport-a- wellness-v- praze/). Pravidelně se také konají konference studentské, vždy začátkem června.

Témata konferencí sledují podporu studijních oborů, které jsou akreditovány - bakalářské obory Sportovní a kondiční specialista, Sportovní a volnočasový pedagog a Výživové poradenství a sportovní diagnostika, magisterský obor Wellness specialista a vzdělávací program v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vychovatelství.

Smyslem letošního, již třetího, ročníku konference "Sport a zážitková pedagogika", podpořeného z prostředků programu "Praha hlavní město sportu 2016", bylo upozornit na význam zážitku, prožitku, zkušenosti v edukačním procesu.

Tradičnímu jednání odborníků předcházely ve dnech 18. - 19. 10. workshopy určené jak pro odbornou veřejnost a studující, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti. Účastníci se mohli seznámit s třemi workshopy:

 • Zásady zdravé výživy - půldenní workshop, orientovaný zejména pro vysokoškolské studenty oboru Výživové poradenství a sportovní diagnostika;
 • Poskytování první pomoci při sportu - půldenní workshop, určený zejména žákům druhého stupně ZŠ, na jeho realizaci se podíleli studenti Vysoké školy zdravotnické pod vedením Mgr. J. Pekary, který se kromě vysokoškolské výuky věnuje práci záchranáře.
 • Dobrovolnictví v rámci Speciálních olympiád - celodenní workshop pod vedením prof. PhDr. H. Válkové, CSc. a prof. PaedDr. M. Krejčí, CSc. pro studenty všech bakalářských oborů, zejména oboru Sportovní a volnočasový pedagog. Studenti měli možnost se seznámit s danou problematikou a osvojit si základy sportovní diagnostiky lidí s LMP.

Průběh jednotlivých workshopů je zdokumentován ve fotogalerii, dostupné na adrese:

https://www.palestra-conference.cz/projekty/.

Vlastního konferenčního jednání 20. 10. 2016 se pak účastnila celá řada tuzemských i zahraničních odborníků, měli jsme možnosti přivítat prof. ThDr. H. Hrehovou, Ph.D. z katedry morální filozofie Trnavské univerzity, která se zaměřila zejména na filozofické pojetí zážitku a sportu, PhDr. P. Lapiňského z Ústřední rady vězeňské služby z Polska, přijela velmi úspěšná mediátorka z Bratislavy - Mgr. Dušana Bieleszová, která představila vlastní projekt vrstevnické mediace, realizovaný na základních školách. Ze Slovenské republiky na konferenci ještě zavítali PhDr. M. Brestovanský, Ph.D. s příspěvkem o etické výchově a Mgr. K. M. Vadíková, Ph.D., která navázala na své předchozí výstupy z oblasti práce se seniory a věnovala se pojetí axiologicko-aretologického rozměru zážitku sportu v období sénia i jeho etickými důsledky. Konference se zúčastnila i řada českých předních odborníků z oblasti zážitkové pedagogiky - doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. s úvahou o vztahu některých aspektů pedagogiky sportu a zážitkové pedagogiky, podobný přístup zvolily kolegyně z FF UK - PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. s PhDr. Karolínou Burešovou, Ph.D., které poukazovaly na souvislosti mezi zážitkovou pedagogikou a pedagogikou sociální. Doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, Csc. přednesl velmi citlivě příspěvek k problematice zapojení seniorů do běžného života a upozornil na závažnost tohoto společenského fenoménu. Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. vystoupil s aktivizujícím příspěvkem o měřitelnosti zážitku a vyzval přítomné k živé diskusi. Se zajímavým příspěvkem vystoupily kolegyně z UPOL - Mgr. J. Wittmannová,Ph.D. a PhDr. I. Klimešová, Ph.D. které představily současné trendy v oblasti dětské hry z pohledu teorie Playwork. Východiska čerpaly z participace na mezinárodním projektu VIPER, který mimo jiné propaguje podporu inkluzivního herního prostředí a na němž se jako externí evaluátor účastnila VŠTVS PALESTRA (v zastoupení doc. M. Švamberk Šauerová, Mgr. M. Pavlíková, Mgr. T. Mirovský). Na jednání byl rovněž jako aktivní účastník přítomen předseda sekce volnočasové pedagogiky v rámci České pedagogické společnosti - Mgr. Richard Macků, Ph.D, doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová zaměřila pozornost na význam sebezkušenostního učení v osobnostním rozvoji učitelů a poukázala na využívání koučinku a kazuistických seminářů v jejich dalším sebevzdělávání. Milými hosty konference byly i kolegyně z praxe - Ing. Marie Ředinová ze společnosti Stomiků s příspěvkem představujícím konkrétní pohybové a volnočasové aktivity pacientů se stomií a Mgr. M. Hillebrandtová věnující se komunitní činnosti v rámci Praha kulturní na Praze 14. Potěšující byla rovněž účast doktorandů z Pedagogické fakulty v Banské Bystrici i bývalých studentů VŠTVS PALESTRA, kteří studují dále v magisterských či doktorských studiích - Mgr. D. Zábranská věnující se oblasti speciální pedagogiky a rozvoji motorických dovedností dětí od kojeneckého věku při plavání a Mgr. L. Niebauer, který měl možnost dlouhodobě působit jako učitel ve Výchovném ústavu v Boleticích.

V dopolední části konference byly, kromě odborných příspěvků zvaných hostů, slavnostně předány medaile rektora VŠTVS PALESTRA, a to PhDr. V. Srdečnému za vynikající pedagogickou práci a dlouholetou spolupráci s vysokou školou a sportovcům Lukáši Krpálkovi a Ondřeji Synkovi za podporu sportu a významné přispění k jeho rozvoji a příkladnou reprezentaci školy.

V odpoledních hodinách pokračovala jednání ve třech odborných sekcích:

 • využití prožitku v aktivizačních programech pro konkrétní cílové skupiny se sportovním a pohybovým zaměřením;
 • využití prožitku v preventivních a resocializačních programech se sportovním a pohybovým zaměřením;
 • využití prožitku v programech edukace a podpory ke zdravému životnímu stylu se sportovním a pohybovým zaměřením.

I odpolední jednání probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Účastníci pokračovali v diskusích i během volných přestávek i po ukončení přednáškového programu.

Na samý závěr byl připraven kulturní program - prohlídka historických prostor a Orloje Staroměstské radnice, které se někteří účastníci rádi zúčastnili. Následovala procházka podzimní Prahou s průvodkyní, která přiblížila hostům konference méně známé pověsti a zajímavosti centra Prahy.

Letošní ročník přinesl mnoho inspirativních podnětů do další edukační praxe i řadu zajímavých a nových odborných kontaktů. Vybrané a recenzované texty budou dále publikovány v kolektivní monografii Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit (viz obrázek níže), tedy se zájemci budou moci s mnoha zajímavými tématy seznámit i v textové podobě.

Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D., Odborný garant konference

Fotogalerie

konferenční jednání 20. 10.

Fotogalerie

Workshop Speciální olympiády 18. 10.

Fotogalerie

Workshop První pomoc, 19. 10.

Fotogalerie

Workshop Výživa, 18. 10.

Harmonogram konference s workshopy 

Obsah workshopů

Projekty zdravý atlet a zdravé společenství (ZAS) v rámci Speciálních olympiád, vede prof. Válková, 10 - 18 hodin

 • Představení sportovního hnutí Speciální olympiády
 • Sportovní programy
 • Doplňkové programy
 • Zdravý atlet: praxe v měření zdravotně orientované zdatnosti
 • Zpětná vazba od participantů, certifikace (účastníci obdrží Certifikát o účasti)

Workshop o současných poznatcích k podpoře zdraví v Evropském regionu, o Evropské zdravotní ekonomice, vlivu výživy na zdraví dětí, edukaci ve výživě, vede Mgr. Kočí, 9,30 - 11,30 hodin

Seminář bude zaměřen na výživu, zdraví dětí a možnosti využití nutričního edukačního programu jako prostředku podpory zdraví žáků základních škol. 

Harmonogram konferenčního jednání 20. 10.

Ubytování

Pro účastníky konference je připraveno ubytování ve wellness hotelu STEP za výhodné cenyPostup při rezervaci: kontaktujte rezervační manažerku pro jednotlivce paní Lucii Kodýtkovou (hotel@hotelstep.cz). Paní Kodýtková bude klientům posílat garanční formulář a také bude klientům ubytování potvrzovat. Pro výhodnější cenu použijte heslo PALESTRA. Zvýhodněné ceny ubytování: jednolůžkový pokoj 1 190,- Kč, dvojlůžkový pokoj 1 290,- Kč

Doprava a parkování

MHD

Z centra - metrem C do stanice Letňany - dále autobusem 302, 375, 376 nebo 378 na zastávku Kbely (celkem cca 30 minut)

Z Hlavního nádraží nebo Masarykova nádraží - vlakem do stanice Praha -Kbely (cca 20 minut)

Z nádraží Praha-Černý most - autobusem 202 na zastávku Kbely (cca 15 minut)

Ze stanice Palmovka - autobusem 185 nebo 302 (cca 20 minut)

Z Brandýsa nad Labem - autobusem 375 (cca 25 minut)

Konference byla podpořena z prostředků projektu "Praha hlavní Evropské město sportu 2016"

Partneři konference

Klikněte a můžete začít psát. Ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem.

Klikněte a můžete začít psát. Vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.