NOVÉ TRENDY V PLÁNOVÁNÍ PLOCH A ZAŘÍZENÍ PRO SPORT A WELLNESS V PRAZE

25. listopadu, FSV ČVUT 

Víceúčelová a dynamická architektura s membránovými konstrukcemi

(2. MEZINÁRODNÍ MEMBRÁNOVÁ KONFERENCE ZAMĚŘENÁ NA STAVBY PRO SPORT)

MULTI PURPOSE AND DYNAMIC ARCHITECTURE USING MEMBRANE STRUCTURES 

Místo konání: 

FSv ČVUT, Thákurova 7/2077, Praha 6, Ateliér D

Zahájení konference: 9.00 hodin

New Trends in Planning Places and Facilities for Sports and Wellness in Prague

Two-day international conference

24. - 25. November 2016

Conference "New Trends in Planning Places and Facilities for Sports and Wellness in Prague" is prepared by two Colleges in Prague - College of Physical Education and Sport PALESTRA and Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture.

Program of the Conference starts the first day at College of Physical Education and Sport PALESTRA with focus on sport and wellness activities in the town and utilization of free places for sports and spending active free time in relation to planned revitalization of the park "Čihadla". Second day of the Conference will be at Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering with focus on trends in architecture and design, constructions and software for sport buildings and wellness facilities with use of membrane and foil.

The main topics of 24th program are:

  • Modern trends in the outdoor activities in cities
  • Architecture for sport facilities
  • Urban sport activities

Záznamy přednášek

Zahájení, úvodní slovo, přivítání: prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., rektor VŠTVS PALESTRA, prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., prorektorka VŠTVS PALESTRA

Atraktivita a rizikovost sportovních činností: prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., VŠTVS PALESTRA 

Zdravý způsob života a podpora programů wellness využívajících pohyb a pobyt v přírodním prostředí. Trendy v budování venkovních sportovních a rekreačních zařízení ve městech a jejich okolí: doc. PhDr. Jan Neuman, CSc., VŠTVS PALESTRA 

Experiences and trends of sport parks in Germany: Wolf Ahner, AHNER BREHM, Germany 

Podíl hl. m. Prahy na rozvoji sportovní a volnočasové infrastruktury: Mgr. Josef Hovorka, Specialista projektů EU, Odbor sportu a volného času Magistrátu hl. m. Prahy  

Architecture for sport facilities and finance, modernization of sport area: Anna Sulima-Jagiełowicz - Manager of Sport and Promotion / Regional Sport and Recreation Centre name of Zbigniew Majewski in Drzonkow / Poland, Łukasz Georgiczuk - Chief accountant / Regional Sport and Recreation Centre name of Zbigniew Majewski in Drzonkow / Poland 

Záměr revitalizace parku Klánovice - Čihadla: Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., VŠTVS PALESTRA, Mgr. Radek Vondra, starosta Městské části Praha 14 

Olympijský park Pardubice v městských parcích: Pavel Stara, Olympijský park Pardubice 

Chystaná rekonstrukce městského atletického areálu Dukla v Pardubicíching. arch. Karin Grohmannová a ing. arch. František Novotný, Centrum pro středoevropskou architekturu - CCEA

Negrelliho viadukt - příležitost pro kreativní město: MArch. Ing. arch. Yvette Vašourková, CCEA MOBA 

REPORTÁŽ PRAHA TV

Reportáž ze čtvrteční části konference najdete v čas 7:43 zde 

Tisková zpráva

VE ČTVRTEK A V PÁTEK SE V PRAZE DISKUTOVALO O SPORTOVNÍCH STAVBÁCH A VYUŽITÍ VOLNÝCH PLOCH PRO SPORT

(Praha, 28. 11. 16) 24. a 25. 11. proběhla na VŠTVS PALESTRA a ČVUT FSv dvoudenní konference se zaměřením na využití sportovních ploch a membránových konstrukcí při stavbě sportovních hal

Ve čtvrtek 24. 11. proběhl první den konference "NOVÉ TRENDY V PLÁNOVÁNÍ PLOCH A ZAŘÍZENÍ PRO SPORT A WELLNESS V PRAZE" na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA.

Program byl zaměřen na využití a revitalizaci ploch pro sport a aktivní trávení volného času ve městech. VŠTVS PALESTRA podepsala v listopadu letošního roku Memorandum o spolupráci s městskou částí Praha 14, v jejímž katastru leží park Klánovice - Čihadla. A právě v rámci nově vzniklé spolupráce bude realizován projekt návrhu revitalizace této velké plochy v bezprostřední blízkosti sídliště Černý most se zapojením odborníků z akademického prostředí i praxe a studentů vysoké školy. Celý projekt představil za Městskou část Praha 14 její starosta Radek Vondra a za VŠTVS PALESTRA Tomáš Mirovský.

"Praha je v letošním roce Evropským hlavním městem sportu. V rámci tohoto titulu se povedlo investovat v oblasti sportu stovky milionů korun. V tomto tempu nesmíme polevit. Město z mého pohledu musí v oblasti sportu především zajišťovat co nejlepší podmínky pro sportování a chovat se přitom co nejefektivněji. Proto konference tohoto typu vítám s otevřenou náručí," řekl náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD).

Konferenci zahájil rektor VŠTVS PALESTRA Václav Hošek, který se zaměřil na atraktivitu a rizikovost sportovních činností právě ve vztahu k venkovním areálům. Svůj příspěvek směřoval k parku Čihadla a vyzval k diskusi nad tímto projektem.

Další příspěvky na konferenci podpořily projekt Čihadla to jak představením trendů v oblasti sportovních aktivit a trávení volného času ve městech, tak i moderními architektonickými řešeními i zkušenostmi z již realizovaných projektů.

"Velmi zajímavé bylo vystoupení Wolfa Ahnera z Europäische Sportakademie Land Brandenburg, partnerské školy z Postupimi, který ve svém příspěvku shrnul náklady na financování sportu v Německu v souvislosti se sedavým způsobem života a představil nejmodernější přístupy zdařilých venkovních realizací. Martin Matoulek z 1. Lékařské fakulty UK pak velmi konkrétně prezentoval účinky pohybu na typy onemocnění a upozornil na překážky aktivního pohybu - dostupnost a nabídku. Hovořil také o potřebě zakotvení postojů k pohybu, které je zásadní především v dětství a v pubertě. Anna Sulima-Jagiełowicz a Łukasz Georgiczuk, přednášející z Polska, z Regional Sport and Recreation Centre name of Zbigniew Majewski in Drzonkow, představili moderní sportovní centrum vstřícné osobám s postižením v rámci celého architektonického řešení a také financování jeho rekonstrukce a provozu", říká Milada Krejčí, prorektorka VŠTVS PALESTRA a garantka studijního programu Wellness.

Na konferenci byl dále představen také úspěšný Olympijský park v Pardubicích z letošního roku, jako ukázka využití prostoru ve městech ke krátkodobým akcím, idea využití prostoru Negrelliho viaduktu v Praze, zástupce Hlavního města Prahy prezentovat podporu sportovních aktivit a staveb na území Prahy, a další.

V pátek 25. 11. pak proběhla na Stavební fakultě ČVUT v Dejvicích druhá část konference se zaměřením na dynamickou sportovní architekturu s membránami a foliemi. Miloš Kopřiva, odborný garant konference na ČVUT FSv, říká: "Ohromný úspěch mělo vystoupení architekta Martina Rajniše a jeho kolegů Leoše Války a Zbyňka Šrůtka. Vzducholoď Gulliver je prostě mimořádný počin, který obohatil galerii Dox. Také architekt Petr Franta, který představil detaily opláštění budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze Dejvicích nadchl studenty a návštěvníky. Všichni zahraniční účastníci konference v čele s nestorem membránových konstrukcí Jurgenem Hennickem si zasloužili potlesk od studentů za neformální způsob svého vystoupení. Tuto část konference významně podpořila účast studentů a doktorandů Studia membránové architektury při FSv ČVUT, kteří v podstatě celý druhý den konference připravili. Na druhém dnu konference byl přítomen proděkan FSv ČVUT prof. Jiří Máca, zahajovala jí zástupkyně Vedoucího katedry Architektury a stavitelství doc. ing. arch. Zuzana Pešková. Mezi diváky byli takové osobnosti jako prof. Šlapeta, prof. Pavlík, Vlado Milunič a další".

Konference byla podpořena z prostředků projektu Praha hlavní Evropské město sportu 2016 a byla pořádána za podpory městské části Praha 14. Více informací o konferenci naleznete na www.palestra-conference.cz

Program of conference

Přednášky

24. 11. 2016, VŠTVS PALESTRA

Atraktivita a rizikovost sportovních činností

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc., VŠTVS PALESTRA

Atraktivita (motivovanost) je obecně funkcí dosažení úspěchu a tím zlepšení sociální pozice. Rizikovost souvisí s pravděpodobností nezdaru, strachem z bolesti a zranění. V praxi rozšiřování prožitkového paradigmatu ve sportu paradoxně stoupá atraktivita rizikových činností a strachem iniciovaný adrenalin bývá nesprávně uvažován jako příčina tohoto jevu. V experimentálním výzkumu s volbou výběru obtížnosti úlohy se ukázalo, že osoby s vysokou výkonovou motivací volí střední pásma rizika (50%) a osoby motivované snahou vyhnout se neúspěchu volí buď úlohy velmi snadné, nebo extrémně obtížné, tj. s takřka stoprocentní pravděpodobností neúspěchu. Při budování dětských hřišť, nebo různých lanových center je obtížné skloubit požadavek atraktivnosti a bezpečnosti. Stejně je to obtížné při volbě aktivit dětí a mládeže v podobných situacích.  

Zdravý způsob života a podpora programů wellness využívajících pohyb a pobyt v přírodním prostředí. Trendy v budování venkovních sportovních a rekreačních zařízení v městech a jejich okolí

doc. PhDr. Jan Neuman, CSc, VŠTVS PALESTRA 

V České republice lze navázat na bohatou tradici spojenou se sportovní a rekreační činností v přírodě koncem 19. a začátkem 20. století odehrávající se v Praze a jejím blízkém okolí. Dnešní moderní způsob života vzdalující lidi od pohybu a přírodního prostředí vytváří tlak na rozvoj tradičních a hlavně nových druhů sportů a aktivit provozovaných v přírodě, v příměstských lesích a parcích. Při vytváření podmínek pro sportovní a rekreační činnost ve městech se však nedostatečně přihlíží ke kvalitě prostředí, ve kterém aktivita probíhá. Ve světě sílí důkazy o příznivém vlivu pobytu a cvičení v přírodě na zdraví i na kvalitu života. Začíná to ovlivňovat i rozhodování politiků a řídících orgánů. Ze současných našich i zahraničních zkušeností lze vybrat celou škálu zařízení a stanovišť, které je možné budovat na zelených plochách v městském prostředí ve prospěch všech skupin populace. 

Experiences and trends of sport parks in Germany

Wolf Ahner, AHNER BREHM, Germany

- Reasons and theses why trend sport is developing and why it is important for a community to offer facilities for trend sport in public areas

- Trends of not organized kinds of sports

- Overview of different kinds of trend sports

- Important factors for the planning of sport parks

- Examples

Přednášky

24. 11. 2016, VŠTVS PALESTRA

Architektura sportovních staveb Prahy v kontextu územního rozvoje města

doc. ing. arch. Miloš Kopřiva, FSV ČVUT Praha, ing. arch. Petr Krajči, Muzeum hlavního města Prahy 

Přednášky otevírají otázku současného pohledu na územní plánování rozvoje Prahy v oblasti sportu. Porovnává s v nich připravovaná územně plánovací dokumentace - Metropolitní plán Prahy s dřívějšími funkčními systémy sportu a rekreace jak z pohledu architektonické kvality staveb města, tak i z pohledu měnících se názorů na poslání sportu ve společnosti.

Myokiny ve městě

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Pohybová aktivita je klíčová pro léčbu a prevenci mnoha onemocnění. V posledních 40 letech dochází k významnému nárůstu obezity, diabetu 2. typu ale i duševních poruch. S prodlužující délkou života díky moderní medicíně však mnoho lidí žije život se sarkopenií. Poslední výzkumy ukazují, že sval není jen orgán určený k pohybu, ale že je také velice aktivní a že biologicky aktivní látky, které jsou produkovány pracujícím svalem, myokiny jsou vlastně léky, které si sami vyrábíme. Kromě toho je zřejmé, že se svalem je úzce spojena i kvalita života. Vytvoření dostatku možností k pohybu ve městě pro různé skupiny obyvatel je zásadní pro zvýšení pohybu obyvatel a tím i jejich zdravotního stavu.

Negrelliho viadukt - příležitost pro kreativní město

MArch. Ing. arch. Yvette Vašourková, CCEA MOBA

Negrelliho viadukt - příležitost pro kreativní město je projektem CCEA, který se věnuje experimentování mezi architekturou a veřejným zájmem. Záměrem je upozornit na potenciál této výrazné technické památky, druhého nejstaršího mostu v Praze a ověřit možnosti, jak ho začlenit do městského života v rámci. Zcela zásadní pro projekt byla letní proměna ilegálního parkoviště pod Negrelliho viaduktem v příjemné prostředí k trávení volného času. Léto pod viaduktem v sobě zahrnovalo dočasný provoz několika rekreačních sportovišť, denní bistro a kulturní program. Dané čtyřměsíční testování přineslo nejen nové možnosti pro obyvatele, ale hlavně se zvýšila bezpečnost prostoru a otevřela se možnost k využití prostorů oblouků Negrelliho viaduktu v rámci připravované rekonstrukce (2017-2020).

Přednášky

24. 11. 2016, VŠTVS PALESTRA

Chystaná rekonstrukce městského atletického areálu Dukla v Pardubicích: ing. arch. Karin Grohmannová a ing. arch. František Novotný, Centrum pro středoevropskou architekturu - CCEA

Městský atletický a sportovní areál byl v Pardubicích založen spolu s výstavbou sídliště v roce 1959. Letos se mu opět dostalo pozornosti, když se jeho rekonstrukce stala předmětem mezinárodní architektonické soutěže. Jejímu vypsání předcházela dlouhá a kvalitní příprava ze strany pardubického projektového týmu a útvaru hlavního architekta. Na formulaci zadání se podílelo CCEA, které zároveň dohlíželo na chod soutěže z pozice jejího auditora. Nyní, když už jsou známé výsledky, můžeme zhodnotit právě důležitost důkladné přípravy a jejího vlivu na kvalitu předložených návrhů.

Architecture for sport facilities and finance, modernization of sport area: Anna Sulima-Jagiełowicz - Manager of Sport and Promotion / Regional Sport and Recreation Centre name of Zbigniew Majewski in Drzonkow / Poland, Łukasz Georgiczuk - Chief accountant / Regional Sport and Recreation Centre name of Zbigniew Majewski in Drzonkow / Poland

Olympijský park Pardubice v městských parcích: Pavel Stara, Olympijský park Pardubice 

Pozitivní synergie využití parku pro podobné eventy v rámci veřejné správy. Personální kooperace města při řízeni projektu s cílem efektivních výstupů pro město. Potenciál veřejných prostor, limity a investiční strategie. Statistické výstupy z pohledu veřejného života ve městě, vliv na cestovní ruch, sportovní, kulturní spolky a zkušenosti pro další projekty.

Přednášky

24. 11. 2016, VŠTVS PALESTRA

Podíl hl. m. Prahy na rozvoji sportovní a volnočasové infrastruktury: Mgr. Josef Hovorka, Specialista projektů EU, Odbor sportu a volného času Magistrátu hl. m. Prahy

Praha a jedinečné spojení sportu, památek a kultury. Sport v Praze, projekt Praha hlavní Evropské hlavní město sportu 2016. Výstavba fitparků a workoutových areálů v Praze. Úroveň vybavenosti sportovních a rekreačních ploch na obyvatele v městských částech, sportovní a rekreační areály v Praze.

Záměr revitalizace parku Klánovice - Čihadla: Mgr. Radek Vondra, starosta Městské části Praha 14

Představení záměru městské části Praha 14

Záměr revitalizace parku Klánovice - Čihadla: Mgr. Tomáš Mirovský, DiS., VŠTVS PALESTRA

Park Klánovice - Čihadla má díky své velikosti a poloze na okraji pražské aglomerace vysoký rekreační potenciál a značný potenciál stát se i přírodně kvalitním územím. Městská část Praha 14 a VŠTVS PALESTRA s dalšími aktéry připraví formulace pro koncept parku, možností, formy a pravidel pro umístění rekreačních aktivit, rekreačního vybavení a zařízení, doplnění zeleně, vedení pěších cest, cyklistických stezek, při respektování podmínek ochrany přírody a krajiny a dalších limitů a zohlednění potřebných vnějších vazeb.

Cílem spolupráce bude návrh Studie využití Čihadel pro potřeby městské části a jejích obyvatel prezentující výsledky zpracovaných konkrétních dílčích návrhů na praktické využití prostor včetně specifikace sportovního využití a dalších forem aktivního trávení volného času (well-being). 

Přednášky

25. 11., ČVUT FSI PRAHA

Realizace a projekty SMA mezi dvěma konferencemi

Miloš Kopřiva, doc. Ing.arch.

Obsahem vystoupení zakladatele Studia membránové architektury při FSv ČVUT je přehled činnosti studia mezi dvěma membránovými konferencemi. Pedagogové studia zpracovali pro stavební fakultu zásady výuky, publikace a přednášky, potřebné pro vznik nového předmětu "Membránové konstrukce" v učebním plánu FSv ČVUT. Dosavadní výuka se koncentrovala do konstrukčního atelieru ATKS na Katedře architektury. Jeho obliba mezi studenty je důkaz, že je zájem o téma membránových konstrukcí. V následujícím bloku jsou projekty a realizace atelieru SMA, na kterých se velkou měrou podíleli studenti FSv ČVUT.

Retractable Structures at Sport Buildings

Dirk P. Emmer, Temme/Obermeier

Since mankind is planning huge events with a large number of visitors the appropriate event locations were planned. Starting with the Coloseum in Rome and at least ending for example with the Sports Hub in Singapore. Always it was intended to protect as much visitors as possible. Most time the events have been open air events and needed a lot of light. Therefor mankind invented retractable structures - starting from simple shading blankets (like on the coloseum in Rome) up to the all-weather resistant retractable roof in Singapore. At least mostly all are equal in one point: To save weight and to cover real large areas the choose membranes for cladding

Statika membránových konstrukcí v Čechách

Petr Fajman, doc. Ing., Jiří Máca, prof. Ing. CSc., FSV CVUT Praha

Membránové konstrukce jsou novou moderní architekturou, která se čím dál více prosazuje v současnosti. První realizace v České republice jsou datovány do devadesátých let 20. století a byly menšího rázu. Z toho důvodu ani nebyly staticky počítány. S dalším rozvojem se rozpony zvětšují a statický výpočet je nutností. Vzhledem ke specifické úloze je nutné nejdříve najít správný tvar konstrukce, která musí být pouze tažená. Poté lze použít speciální řešení buď relaxační metodou, nebo iterační metodou v deformační analýze. Dalším problémem je zatížení, které závisí na tvaru konstrukce a použitém materiálu. V současné době je možno použít několik programů pro statický výpočet membránových konstrukcí. 

Přednášky

25. 11., ČVUT FSI PRAHA

Robert Roithmayr, Arch. Univ. Lect. Dipl.-Ing. Dr. Techn., Formfinder

Formfinder software

The aim of Formfinder is to assist architects and project planner in the design, planning and cost-effectiveness assessment for the implementation of tensile membrane structures. Tensile membrane structures are made of flexible non-rigid materials ranging from, for instance, a simple awning to textile facades and the roofing over sports stadiums- The FORMFINDER software generates a productive dialogue between the client, the architect, the structural planner and the manufacturer of the materials used. Formfinder software is so easy to use as a sheet of paper and a pencil.

Pavel Hladík, Dr.Ing.arch., AECOM Sports

Sportovní stavby AECOM

Architekt Pavel Hladík pracuje skoro 10 let v Londýně na velkých stavbách. v Současnosti je pracovníkem ve firmě AECOM Sports. Na mezinárodní konferenci bude analyzovat realizace KASC fotbalového stadionu pro Jeddach, olympijský bazén v Rio de Janeiro, Národní stadion v Singapuru, návrhy na stadion Al Wakrach pro fotbalové MS v Kataru 2022 a studii stadionu v Perthu. Všechny výše uvedené sportovní stavby využily zastřešení s membránovou konstrukcí nebo v tendru nabízely architektonická a konstrukční řešení využitím membrán. 

Rui Marquez, Vector Foiltec

"New trends in planning areas and equipment for sport and wellness in Prague"

Vector Foiltec, based in Bremen Germany, invented the Texlon® ETFE system over thirty years ago. Many of the projects we have built, such as the Eden Project in Cornwall or the Olympic Swimming Center in Beijing - the "Watercube", are well known around the world. In the recent years we have also built several iconic Stadia projects in countries such as Azerbaijan, Brazil, New Zealand, Switzerland, China, Russia and USA.

We engineer, design and install Texlon® ETFE projects, helping create sustainable, cost efficient, lightweight, high performance transparent building envelopes, that are both unique and elegant. Our design and engineering departments specialize in working with architects and ensuring that the design ideas are maintained while optimizing the project through value engineering.

Vector Foiltec's Texlon® system is the only ETFE system to have an Environmental Product Declaration (EPD) which helps clients with the LEED certification of their buildings.Klikněte a můžete začít psát. Ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure.

Přednášky

25. 11., ČVUT FSI PRAHA

Jürgen Hennicke, Dipl-Ing., ILEK Stuttgart

Cooperation with Frei Otto - the icon of lightweight structures

Jürgen Hennicke did studies of civil and structural engineering with architecture, art history and mathematics at the universities of Karlsruhe, Heidelberg and Stuttgart. Graduated '68 as Dipl.Ing. Civ.Struct.Eng. He has been at the Institute for Lightweight Structures, University of Stuttgart since 1968: as collaborator and deputy with Prof. Frei Otto (emerited '91) and Prof. Werner Sobek (since '94): collaborator and member of the Executive Committee for the German Federal Government Special Research Field #64 "Widespan Structures" ('70-'85) and # 230 "Natural Structures" ('84 to '95): member of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS): member of the Deutscher Werkbund (DWB)

His has teaching experience in the fields of architecture and building engineering at the University of Stuttgart, and was a guest professor at several universities in Germany and in Australia, Great Britain, Greece, Israel, Italy, Japan, Mexico, Switzerland, South Africa and USA.

Julian Lienhard, Dipl.Ing., STR.UCTURE

Str.ucture company projects

str.ucture is an engineering company committed to the development of innovative lightweight solutions. We are experts on specialised methods of calculation and simulation. Our strength lies in turning complex analyses into solutions for challenging design tasks. str.ucture is a company of consulting engineers registered with the Baden-Württemberg Chamber of Engineers.

Str.ucture stands for a design process where structures or components optimally fulfill their mission with minimal materials usage and minimal manufacturing effort. Perfectly shaped design is clear, simple, and logical. It is the aim to achieve more with less. Innovative thinking and solution-oriented methods of the Stuttgart school have strongly influenced our development. 

Zbyněk Šrůtek, Ing., Martin Rajniš, Prof.Ing.arch., HUŤ ARCHITEKTURY, TIMBER DESIGN

Vzducholoď Gulliver DOX

Dřevěná, téměř padesát metrů dlouhá kostra kolosu, je záhadou nejen pro místní. Při běžné procházce není z ulice skoro vidět, přesto jde o raritu, která nemá v metropoli obdoby. Řeč je o obří dřevěné vzducholodi, která roste přímo na střeše Centra současného umění DOX v Holešovicích. Bude součástí centra a sloužit by měla především literatuře. Budou se v ní konat debaty a autorská čtení, návštěvníci ale budou moci do vzducholodě chodit i sami se svojí knížkou.

Petr Franta, Ing.arch., Petr Franta architekti

Dvouvrstvá ETFE fasáda na objektu CIIRC

Nový institut tvoří s rekonstrukcí a dostavbou menzy jeden celek, budovy budou propojeny můstky, vzniknou podzemní garáže. Desetipodlažní budovy na Vítězném náměstí, které je památkovou zónou podle urbanistického rozvrhu prostoru Antonína Engela z 20. let 20. století, nestojí, nacházejí se pouze ve vysokoškolském areálu ČVUT. Architekt nového institutu Petr Franta Právu řekl, že se jimi řídil. "Nejvyšší bod, římsa, respektuje výšku sousedních monobloků v areálu," uvedl Franta.

Podle Fanty má obal stavby fungovat jako solární kolektor, a to díky dvojitému plášti budovy. Vnitřní obal bude tvořit trojsklo, vnější vznikne z nově používaného etylen-tetrafluoretylen (ETFE).

Přihláška na konferenci

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

Ubytování

Pro účastníky konference je připraveno ubytování ve wellness hotelu STEP za výhodné ceny. Postup při rezervaci: kontaktujte rezervační manažerku pro jednotlivce paní Lucii Kodýtkovou (hotel@hotelstep.cz). Paní Kodýtková bude klientům posílat garanční formulář a také bude klientům ubytování potvrzovat. Pro výhodnější cenu použijte heslo PALESTRA. Zvýhodněné ceny ubytování: jednolůžkový pokoj 1 190,- Kč, dvojlůžkový pokoj 1 290,- Kč

Doprava a parkování

24. 11., Praha 9-Kbely 

MHD

Z centra nebo Hlavního nádraží - metrem C do stanice Letňany - dále autobusem 185, 201, 269, 302, 375, 376 nebo 378 na zastávku Kbely (celkem cca 30 minut)

Z nádraží Praha-Černý most - autobusem 201 na zastávku Kbely (cca 15 minut)

Ze stanice Palmovka - autobusem 302 (cca 20 minut)

Z Brandýsa nad Labem - autobusem 375 (cca 25 minut)

Příměstská doprava - vlak

Praha Masarykovo nádraží - Praha Kbely (cca 20 minut)

Doprava 

25. 11., Praha 6

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 Dejvice

ZÁŠTITY NAD KONFERENCÍ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Bc. Radek Vondra

starosta Městské části Praha 14

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.

rektor Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA

Konference byla podpořena z prostředků projektu "Praha hlavní Evropské město sportu 2016"

Partneři konference